Vestavia Hills to vote on purchase of Days Inn hotel

by